نحوه سقوط یک بالگرد در اثر خرابی بیرینگ

این ویدئوی کوتاه به روشنی نشان می‌دهد که چگونه یک آسیب جزئی در مسیر ساچمه‌رو یک بیرینگ، اگر به موقع تشخیص داده نشود، می‌توان منجر به سقوط یک بالگرد شود.

bearingnet_blog