آشنایی با بلبرینگ های دارای چهار نقطه تماس

بلبرینگ چهارنقطه تماس

بلبرینگ های دارای چهار نقطه تماس

بلبرینگ های دارای چهار نقطه تماس در واقع یکی از انواع بلبرینگ های تماس زاویه ای هستند که رینگ داخلی یا خارجی در آن ها به صورت دو تکه می باشد. هدف از این تغییر در طراحی، دستیابی به قابلیت تحمل بار محوری در هر دو جهت است. در این بین، حالتی که رینگ داخلی آن دو تکه می باشد، پر کاربردتر است. این بیرینگ ها به عنوان سری QJ شناخته می شوند و معمولاً با قفسه های برنجی ماشین کاری شده یا قفسه های پلیمری تولید می گردند.

بلبرینگ های دارای چهار نقطه تماس

بلبرینگ تماس زاویه ای با قفسه برنجی ماشین کاری شده و قفسه پلیمری

توجه به این نکته ضروری است که بلبرینگ های دارای چهار نقطه تماس، هنگامی قادر به ارائه عملکرد مناسب می باشند که نسبت نیروی محوری به نیروی شعاعی در آن ها حداقل برابر با ۲۷/۱ باشد. جدول زیر ویژگی های عملکردی این بیرینگ ها را با شرط رعایت نسبت بار مذکور، نشان می دهد.

جدول مقایسه بلبرینگ تماس زاویه ای

جدول ویژگی های بلبرینگ تماس زاویه ای دارای چهار نقطه تماس

آشنایی با بلبرینگ های تماس زاویه ای

bearingnet_blog